Advocaat & 
Schuldbemiddelaar

© David Jans bvba

Disclaimer

 

1. David Jans bvba kan in geen enkel geval verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit het gebruik van deze website, noch kan zij verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld indien de gegevens op deze site onvolledig, onnauwkeurig, voorbijgestreefd en/of foutief zouden zijn.

 

2. Het is verboden deze website evenals alle bestanddelen ervan op enige wijze, geheel of gedeeltelijk, te gebruiken, te reproduceren, te kopiëren, te vertonen, te verwijderen, te herwerken en/of aan te wenden, anders dan loutere consultatie, zonder voorafgaandelijke

en schriftelijke toestemming van David Jans bvba.

 

3. Behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van David Jans bvba is het niet toegestaan te voorzien in enige link naar deze website.

 

4. Inbreuken op het bovenstaande en/of op de ter zake geldende wetgeving kunnen aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolgingen en/of burgerlijke vorderingen, hierin begrepen vorderingen tot schadevergoeding.

 

5. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de bedragen die door de verzekeraar beroeps-aansprakelijkheid worden uitbetaald.

 

6. Het logo is een gedeponeerd merk van David JANS bvba.