Advocaat & 
Schuldbemiddelaar

© David Jans bvba

Algemene voorwaarden

 

De volgende algemene voorwaarden worden gehanteerd door David Jans.

 

David Jans is pas belast met een mandaat op voorwaarde dat de opdracht duidelijk werd bevestigd en uitdrukkelijk werd aanvaard door David Jans.  Behoudens uitdrukkelijke en geschreven andersluidende overeenkomst, zal geen enkel mandaat uitwerking krijgen zolang het voorschot op de kosten en ereloon niet volledig werd betaald.

 

David Jans verbindt er zich toe om de vragen van een cliënt binnen een gepaste tijd te beantwoorden.

 

David Jans is gedekt door een verzekering beroepsaansprakelijkheid. De voorwaarden van deze verzekeringspolis worden op verzoek aan de cliënt meegedeeld. De aansprakelijkheid van David Jans is beperkt tot de bedragen die door de verzekeraar beroepsaansprakelijkheid worden uitbetaald in het betreffende geval.

 

Bij de opening van een dossier wordt een passend voorschot aangerekend. Het volledig bedrag van dit voorschot is betaalbaar vanaf de opening van het dossier en dient te worden betaald voorafgaand iedere prestatie door David Jans.

 

Behoudens uitdrukkelijke en geschreven andersluidende overeenkomst wordt het ereloon berekend op basis van de tijd die wordt besteed aan de behandeling van het dossier. Een tarief van 100,00 EUR per uur wordt toegepast. Dit tarief is gekoppeld aan de gezondheidsindex en wordt éénmaal per jaar op de verjaardag van de openingsdatum van het dossier aangepast overeenkomstig de volgende formule, waarbij het basisindexcijfer het gezondheidsindexcijfer is van twee maanden vóór de openingsdatum van het dossier en het nieuwe indexcijfer het gezondheidsindexcijfer is van twee maanden vóór de openingsdatum van het dossier: 100,00 EUR x nieuwe indexcijfer / basisindexcijfer.

 

Naast het ereloon worden de volgende kosten aangerekend: openen dossier en bijhorende administratie: 45,00 EUR/dossier, briefwisseling: 11,00 EUR/brief, telefoon (uit): 0,75 EUR/minuut, fax (in/uit): 0,35 EUR/pagina, verplaatsingen (heen/terug): 0,40 EUR/km, kopies: 0,35 EUR/pagina, kosten die dienen te worden betaald aan derden (bijv. aangetekende zending, griffierechten, kosten gerechtsdeurwaarder): kostprijs.

 

Het ereloon en de kosten worden gefactureerd middels een factuur samen met gedetailleerd overzicht van de prestaties en de kosten. Het bedrag van de factuur wordt verhoogd met BTW volgens het geldend tarief op de datum van de factuur.

 

Wat betreft het ereloon, de emolumenten en de kosten in verband met diensten die worden verricht als schuldbemiddelaar, wordt steeds toepassing gemaakt van het Koninklijk Besluit van 18/12/1998 houdende vaststelling van de regels en barema’s tot bepaling van het ereloon, de emolumenten en de kosten van de schuldbemiddelaar en van het bijhorende recentste bericht van aanpassing uitgaande van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

 

Iedere betwisting dient op straffe van nietigheid bij ter post aangetekende brief te worden meegedeeld uiterlijk op de achtste kalenderdag na de factuurdatum, waarbij de poststempel op voormelde brief geldt als enig bewijs. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van tien procent per jaar.

 

Bij gebreke aan tijdige en integrale betaling van een factuur heeft David Jans van rechtswege en zonder ingebrekestelling het recht om alle verdere prestaties te staken. Alle gevolgen die voortvloeien uit het staken van de prestaties, zijn steeds en volledig ten laste van de cliënt.

 

De relatie tussen David Jans en de cliënt wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

 

Ingeval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken te Leuven en de Vrederechter te Aarschot bevoegd.